Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κατερίνης 23510 37000 info@dedak.gr

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύμβαση έργου Εναρμόνιση

Δημοσιεύθηκε: 13/08/2020


Πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κατερίνης

 

Έχοντας υπόψη:

α) την αριθμ. ΥΑ 81986/ΕΥΘΥ712 Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 − Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014−2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων.

β) την παρ.8 του άρθρου 6 του Ν.2527/97 όπως αναριθμήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 10 του N. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 30 του Ν.4314/14

γ) την υπαγωγή της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ. στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2020-2021»

δ) την υπ’ αριθμ. 28/2020 απόφαση Δ.Σ. περίέγκρισης σύναψης σύμβασης έργου για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2020 -2021» για την εξυπηρέτηση αναγκών του προγράμματος

 

Ανακοινώνει

 

Την πρόθεση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου για την παρακολούθηση του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου του  συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2020-2021».

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί 1 άτομο με σύμβαση έργου που να πληροί τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  •  Πτυχιούχος Οικονομικής Κατεύθυνσης (ΠΕ/ΤΕ) με εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της και για 11 μήνες.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 

 1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (100 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 25 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)

μήνες

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 και άνω

μονάδες

0

0

0

100

125

150

175

200

225

250

275

300

 

        2. ΑΝΗΛΙΚΑ ή ΕΝΗΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΕΚΝΑ (20 μονάδες για κάθε τέκνο)

αριθμός τέκνων

1

2

3

4

5

μονάδες

20

40

60

80

100

 

        3. ΑΓΑΜΟΣ, ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ ή ΕΝ ΧΗΡΕΙΑ ΓΟΝΕΑΣ (25 μονάδες)

 

        4. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΠΟ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ (80 μονάδες)

 

        5. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (15 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 40 μήνες)

μήνες εμπειρίας

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

37

38

39

40 και άνω

μονάδες

15

30

45

60

75

90

105

120

135

150

555

570

585

600


 

Απαραιτητα δικαιολογητικα

  • Αντίγραφο πτυχίου ΠΕ/ΤΕ

  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

  • Βεβαίωση Αναπηρίας από επίσημο φορέα

  • Βεβαίωση/-εις σχετικής εμπειρίας

  • Φωτοτυπία ταυτότητας υποψηφίου

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πλ. Δημαρχείου 1, ,1ος όροφος, Τ.Κ. 60133, Κατερίνη

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 13/08/2020 έως και 17/08/2020 και ώρα 14:00.

 

Ο Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ 

Xριστοφορίδης ΣταύροςKατεβάστε την πρόσκληση εδώ.