Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κατερίνης 23510 37000 info@dedak.gr

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού

Δημοσιεύθηκε: 22/09/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ


Κατερίνη: 22.09.2021

Αριθμ. Πρωτ. οικ.351

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κατερίνης

 

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις των άρθρων 2, 38 και 63 του Ν.4765/2021 (ΦΕΚ 6/τ. Α’/15-01-2021) «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις»,όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2.Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 54 του Ν.4662/2020 (ΦΕΚ 27/τ. Α’/07-02-2020) «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις».

3.Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ. Α’/11-05-2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης –Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

4.Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

5.Τις διατάξεις των άρθρων 168-170 και 206 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/28-06-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

6.Την αριθμ. 22/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού σε αντικατάσταση του προσωπικού που έχει τεθεί σε αναστολή λόγω μη εμβολιασμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4765/2021 (Α’6)»

7. Την αριθμ. 347/21.09.2021 απόφαση Προέδρου περί επιβολής του ειδικού Διοικητικού μέτρου της αναστολής εργασίας σε υπαλλήλους της επιχείρησης

8.Την 77/2021απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κατερίνης με Θέμα «Ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ»,

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνώνμε δυνατότητα παράτασης έως τρεις (3)μήνες ακόμα. (άρθρο 207 Ν.4820/21), συνολικά τριών (3) ατόμων, που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ., ως εξής:

 

Α/Α

Κωδικός θέσης

Ειδικότητα

Δομή Απασχόλησης

Θέσεις

1

101

ΔΕ Οδηγών

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες 1 (ωράριο 15:00 – 23:00)

1

2

102

ΔΕ Εκπαιδευτές Τεχνικοί

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες 1 (ωράριο 15:00 – 23:00

2

Σύνολο

3

 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

101

α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσηςτης ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Δ΄ ή D κατηγορίας ((Π.Δ. 51/2012, όπως ισχύει).

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

δ) i) είτε Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. όσον αφορά στον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού COVID-19

ii)είτε Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. όσον αφορά στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19.Στην περίπτωση αυτή η λήξη της σύμβασης ορισμένου χρόνου δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της θετικής διάγνωσης.

102

α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσηςτης ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής ήΕργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών, λοιπών σχολών ή βεβαίωση μαθητείας καλλιτεχνικών σπουδών ή πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ, κλπ.

β)Σχετική εμπειρία (εάν υπάρχει)

γ) i) είτε Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. όσον αφορά στον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού COVID-19

ii)είτε Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. όσον αφορά στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19.Στην περίπτωση αυτή η λήξη της σύμβασης ορισμένου χρόνου δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της θετικής διάγνωσης.

 

·         Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

·         Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στη ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ. (Γραφείο ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ. – Α’ όροφος), τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.        Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).

2.        Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 όπου θα αναφέρουν ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007 (χορηγείται από την υπηρεσία μας).

3.        Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

4.     Τα απαιτούμενα προσόντα ανά κωδικό θέσης

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Η παρούσα Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ, θα αναρτηθεί:

α) στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

β) στο διαδικτυακό τόπο της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ. (www.dikedik.gr).

γ) στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Κατερίνης.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι και τη Δευτέρα 27-09-2021.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
α) Η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ και των κριτηρίων πρόσληψης του άρθρου 40 του Ν.4765/2021.

β) Παράταση, ανανέωση ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρη.


Ο Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ

Μπουσνάκης Αστέριος