Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κατερίνης 23510 37000 info@dedak.gr

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου

Δημοσιεύθηκε: 06/10/2021Πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κατερίνης

 

Έχοντας υπόψη:

α) τηναριθ. ΥΑ 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 − Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014−2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων.

β)την αριθ. 3815/28.06.2019 “Τροποποίηση της Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κατερίνης με παράρτημα Ρομά» και MIS 5003369 στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία», άξονας προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ»”, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με τίτλο «Κέντρα Κοινότητας»,

γ) την παρ.8 του άρθρου 6 του Ν.2527/97 όπως αναριθμήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 10 του N. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 30 του Ν.4314/14

δ) την ΚΥΑ Δ14 /15834/237/08.04.2019 (ΦΕΚ 1344/19.04.2019 τεύχος Β’) περί καθορισμού προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας

ε) την υπ’ αριθμ. 21/2021 απόφαση Δ.Σ. περίέγκρισης σύναψης σύμβασης έργου για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα«Κέντρo Κοινότητας Δήμου Κατερίνης με παράρτημα Ρομά» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία», άξονας προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ»

 

Ανακοινώνει

 

Την πρόθεση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών της επιχείρησης για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κατερίνης με παράρτημα Ρομά».

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί 1 άτομο με σύμβαση έργου που να πληροί τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικόθέσης)

Κωδικός Θέσης

Υπηρεσία

Έδρα Υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια Σύμβασης

ΑριθμόςΑτόμων

101

ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ.

Παράρτημα Ρομά του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Κατερίνης

ΠΕ Παιδαγωγών

Από τηνυπογραφή της σύμβασηςέως τη λήξη του έργου

1

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικόθέσης)

Κωδικός Θέσης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά& τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής με κατεύθυνση  Δασκάλου ή Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατευθύνσεις: α) Συνεχούς Εκπαίδευσης είτε β) Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής με ειδίκευση στην Παιδαγωγική ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Παιδαγωγική   ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Εξειδίκευση σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης που αποδεικνύεται με μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ή εμπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ή με σεμινάριο τουλάχιστον 400 ωρών στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση.

γ)Γνώση χειρισμού Η/Υ  στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένου, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί  από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής με κατεύθυνση Δασκάλου ή Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατευθύνσεις: α) Συνεχούς Εκπαίδευσης είτε β) Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής με ειδίκευση στην Παιδαγωγική ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Παιδαγωγική ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β)Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1.   ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

αα.  ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 60 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 18  μήνες)

μήνες

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

18 και άνω

μονάδες

0

0

0

200

260

320

380

440

500

560

620

1040

 

αβ.  ΧΡΟΝΟΣ  ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ18 ΜΗΝΕΣ (40 μονάδες ανά μήνα ανεργίας , με ανώτατο όριο τους 9 μήνες)

μήνες

1

2

3

4

5

6

7

8

9 και άνω

36036360

 

 

1040

 

 

μονάδες

40

80

120

160

200

240

280

320

            360

 

 

 

 

2.   ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (300 μονάδες)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.   ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (200 μονάδες)

 

 4.   ΜΟΝΟΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (100 μονάδες )

      

 5.   ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ( 50 μονάδες για καθένα με ανώτατο όριο τα 6 τέκνα)

αριθμός τέκνων

1

2

3

4

5

6

μονάδες

50

100

150

200

250

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.   ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ  (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ με το 20)

κατηγορίες  ΠΕ & ΤΕ

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

10

κατηγορία ΔΕ

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

μονάδες

200

220

240

260

280

300

320

340

360

380

400

 

             

7.   ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (για τις κατηγορίες  ΠΕ και ΤΕ 150 μονάδες) *

 

8.   ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ (για τις κατηγορίες  ΠΕ και ΤΕαυτοτελής μεταπτυχιακός τίτλος 70 μονάδες) *

 

9.  ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ  (για τις κατηγορίες  ΠΕ και ΤΕintegratedmaster 35 μονάδες) *

 

10.  ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  *

      α. Δεύτερος τίτλος σπουδών (για  τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ, της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας 30 μονάδες)

                β. Δεύτερος τίτλος σπουδών (για την κατηγορία ΔΕ, της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας 25 μονάδες)

 

11. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 84 μήνες)

 

μήνες εμπειρίας

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

 

57

 

58

 

59

 

84 και άνω

μονάδες

 

7

 

14

 

21

 

28

 

35

 

42

 

49

 

56

 

63

 

70

 

77

 

84

 

91

 

98

 

 

399

 

406

 

413

 

588

 

 

12. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50% (200 μονάδες)

 

 

13. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ (130 μονάδες)

 

*Τα κριτήρια 7, 8, 9, και 10 υπολογίζονται αθροιστικά για τους/τις κατόχους διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (intergrated master) και δεύτερου τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός διδακτορικών διπλωμάτων ή/και μεταπτυχιακών τίτλων ή/και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), ή/και δεύτερου τίτλου σπουδών, βαθμολογείται επιπλέον ένας μόνο εξ αυτών των τίτλων και εάν πρόκειται για μη ομοιόβαθμους τίτλους, βαθμολογείται 

 

Απαραιτητα δικαιολογητικα

 

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση και το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΜΕ)”» με σήμανση έκδοσης «06-07-2021», δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου Ι του ανωτέρω Παραρτήματος.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πλ. Δημαρχείου 1, 1ος όροφος, Τ.Κ. 60133, Κατερίνη

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 05/10/2021 έως και 11/10/2021 και ώρα 14:00.

Σχετικά έγγραφα:

-

ΕΝΤΥΠΟ ΣΜΕ 1 ΠΕ ΤΕ.doc

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΜΕ.doc

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ 31_08_2021.doc
Ο Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ

Μπουσνάκης Αστέριος