Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κατερίνης 23510 37000 info@dedak.gr

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση πρόσληψης διμήνων

Δημοσιεύθηκε: 30/12/2021


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΚΕΔΗΚ

 

Έχοντας υπόψη:

1.   Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α’/11-04-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

2.   Τις διατάξεις των άρθρων 58και 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3.   Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ.Α’/28-12-2009) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».

4.   Τις διατάξεις των άρθρων 168-170και 206 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/28-06-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

5.   Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2738/1999 (ΦΕΚ 180/τ.Α’/09-09-1999) «ΣυλλογικέςΔιαπραγματεύσεις στην Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις».

6.   Την αριθμ. 34/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ περί  «Έγκρισης πρόσληψης προσωπικούμε σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες σύμφωνα με το άρθρο206 της παρ. 1 του ν. 3584/07 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.»

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμωνγια την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης , ανά ειδικότητα ως εξής: 


Α/Α

Κωδικός Θέσης

Ειδικότητα

Θέσεις

1

101

ΔΕ Μαγείρων

2

2

102

ΔΕ Β. Βρεφονηπιοκόμων

6

3

103

ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

1

4

104

ΥΕ Καθαριότητας

2

5

105

ΥΕ Βοηθών Μαγείρων

1

6

106

ΔΕ Συνοδών Λεωφορείου

2

 

 

Σύνολο

14

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣΠΙΝΑΚΑΣ : ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότηταςΜαγειρικής Τέχνης ή ΤεχνικόςΜαγειρικής Τέχνης ή Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής τέχνης -Αρχιμάγειρας(chef)ήαντίστοιχοπτυχίοήδίπλωμα ήαπολυτήριοςτίτλος τωνπαρακάτωσχολικώνμονάδων:ΙΕΚήΕπαγγελματικούΛυκείου ήΤεχνικούΕπαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου ΠολυκλαδικούΛυκείου ήΤεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή ΤεχνικήςΕπαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔτουΝ.1346/1983ήΝ.3475/2006ήάλλοςισότιμοςτίτλοςσχολικήςμονάδας τηςημεδαπήςήαλλοδαπής, αντίστοιχηςειδικότητας.

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Οικάτοχοι πτυχίωνΒασικήςΕκπαίδευσηςτουΟργανισμούΤουριστικήςΕκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) του τμήματος του β.δ 151/1971 (ΦΕΚ 52Α')Μαγειρικής Τέχνης διετούς κύκλου σπουδών υποχρεούνται να προσκομίσουν καιαπολυτήριοτίτλο τουλάχιστον Γ' Γυμνασίου.

ΠΡΟΣΟΝΤΑΑ΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσονοιθέσειςδενκαλυφθούναπόυποψηφίους  μεταανωτέρω προσόντα)

Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικήςσχολής τηςημεδαπήςήισότιμοςκαι αντίστοιχος  τίτλοςσχολής τηςαλλοδαπής.

ΠΡΟΣΟΝΤΑΒ΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσονοιθέσειςδενκαλυφθούναπόυποψηφίους  μεταανωτέρω προσόντα)

Απολυτήριοςτίτλος τουλάχιστονυποχρεωτικήςεκπαίδευσης(απολυτήριοτριταξίουγυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριοδημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής τουΝ.Δ.580/1970ήαπολυτήριοςτίτλος ΕργαστηρίωνΕιδικήςΕπαγγελματικήςΕκπαίδευσηςκαιΚατάρτισηςτουάρθρου1τουΝ.2817/2000τηςημεδαπήςήάλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών.

ΠΡΟΣΟΝΤΑΓ΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσονοιθέσειςδενκαλυφθούναπόυποψηφίους  μεταανωτέρω προσόντα)

Απολυτήριοςτίτλοςτουλάχιστονυποχρεωτικήςεκπαίδευσης(απολυτήριοτριταξίουγυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριοδημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής τουΝ.Δ.580/1970ήαπολυτήριοςτίτλος ΕργαστηρίωνΕιδικήςΕπαγγελματικήςΕκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλοςισότιμοςτίτλος τηςαλλοδαπής καιαντίστοιχηεμπειρίατουλάχιστονέξι(6)μηνών.

102

Πτυχίοήδίπλωμα ήαπολυτήριοςτίτλος ειδικότηταςΒοηθώνΒρεφονηπιοκόμων-ΠαιδοκόμωνήΒοηθών ΒρεφοκόμωνήΒοηθών ΒρεφονηπιοκόμωνήΒοηθών βρεφοκόμων παιδοκόμων ήΠροσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας καιΈκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιαςή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής ΑγωγήςΗμερήσιαςΦροντίδαςΠαιδιώνμεΕιδικές ΑνάγκεςήΒοηθών ΓενικήςΒρεφονηπιοκομίαςήΒοηθόςΒρεφονηπιοκόμωνήαντίστοιχοπτυχίο ήδίπλωμαήαπολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού ΛυκείουήΤεχνικούΕπαγγελματικούΕκπαιδευτηρίουΑ’ήΒ’κύκλουσπουδών ήΕνιαίουΠολυκλαδικού ΛυκείουήΤεχνικούΕπαγγελματικού ΛυκείουήΕπαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσηςή σχολής μαθητείαςτου ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας τηςημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

103

Πτυχίοήδίπλωμα τμήματοςΒρεφονηπιοκομίαςήΠροσχολικήςΑγωγήςΤΕΙήτοομώνυμο πτυχίοήδίπλωμα ΠρογραμμάτωνΣπουδώνΕπιλογής(Π.Σ.Ε.)ΤΕΙήαντίστοιχοκατάειδικότηταπτυχίο ήδίπλωμαΤΕΙήΠρογραμμάτωνΣπουδώνΕπιλογής(Π.Σ.Ε.)ΤΕΙτηςημεδαπήςήισότιμοςτίτλος σχολώντηςημεδαπήςήαλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίοΚΑΤΕΕ ήισότιμοςτίτλος τηςημεδαπήςήαλλοδαπής,αντίστοιχηςειδικότητας.

104

Απολυτήριοςτίτλοςτουλάχιστονυποχρεωτικήςεκπαίδευσης(απολυτήριοτριταξίουγυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριοδημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής τουΝ.Δ.580/1970ήαπολυτήριοςτίτλος ΕργαστηρίωνΕιδικήςΕπαγγελματικήςΕκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλοςισότιμοςτίτλος της αλλοδαπής

105

Απολυτήριοςτίτλοςτουλάχιστονυποχρεωτικήςεκπαίδευσης(απολυτήριοτριταξίουγυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριοδημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής τουΝ.Δ.580/1970ήαπολυτήριοςτίτλος ΕργαστηρίωνΕιδικήςΕπαγγελματικήςΕκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλοςισότιμοςτίτλος της αλλοδαπής

106

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Οι επιλεγέντες/είσες οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στον Φορέα πιστοποιητικόυγείας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ.76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β’/25-10-2017) ΥπουργικήΑπόφαση.

 

·     Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

·      Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στη ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ.(1ος όροφος), ταπαρακάτω δικαιολογητικά:

1.   Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας.

2.   Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).

3.    Υπεύθυνη δήλωση(χορηγείται από την υπηρεσία μας).

4.    Πτυχίο

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ολόκληρη η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο χώρο των ανακοινώσεων της Δημοτικής Επιχείρησης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 31 Δεκεμβρίου 2021 μέχρι και τις 10 Ιανουαρίου 2021.

 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

α) Η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ και των κριτηρίων πρόσληψης του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 (ΑΣΕΠ).

β) Οι συμβάσεις δεν υπόκεινται στους χρονικούς περιορισμούς των δώδεκα (12) μηνών που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α΄ 143) και της περ. ιε’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α΄ 234), καθώς και στον χρονικό περιορισμό των τριών (3) μηνών που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134)

γ) Παράταση, ανανέωση ή μετατροπή της δίμηνης σύμβασης σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρη.


Ο Πρόεδρος
Μπουσνάκης Αστέριος