Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κατερίνης 23510 37000 info@dedak.gr

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση διμήνων

Δημοσιεύθηκε: 10/11/2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΚΕΔΗΚ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α’/11-04-2012) «Ρυθμίσεις για τηντοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση ΕνσωμάτωσηΟδηγίας 2009/50/ΕΚ».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010) «ΝέαΑρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − ΠρόγραμμαΚαλλικράτης».

3. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ.Α’/28-12-2009)«Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 168-170 και 206 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/28-06-2007)«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2738/1999 (ΦΕΚ 180/τ.Α’/09-09-1999) «ΣυλλογικέςΔιαπραγματεύσεις στην Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστουχρόνου και άλλες διατάξεις».

6. Την αριθμ. 44/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ περί «Έγκρισηςπρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπισηκατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένουχρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες σύμφωνα με το άρθρο206 της παρ. 1 του ν. 3584/07 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.»


ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2)μηνών, συνολικά δύο (2) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών τηςΔημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης , ανά ειδικότητα ως εξής:

Κωδικός θέσης Ειδικότητα Αριθμός προσλήψεων
101 ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Καθαριότητας 2
Σύνολο 2

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ : ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
101 Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Οι επιλεγέντες/είσες οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στον Φορέα:
1. πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ.76785 (ΦΕΚ3758/τ.Β’/25-10-2017) Υπουργική Απόφαση.
2. Για τη μία εκ των δύο θέσεων (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ):
     i) είτε Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. όσον αφορά στον εμβολιασμόκατά του κορωνοϊού COVID-19
     ii)είτε Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. όσον αφορά στη νόσηση απότον κορωνοϊό COVID-19. 

  • Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
  • Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση τωνκαθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στη ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ. (1ος όροφος), τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας.
2. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).
3. Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).
4. Απολυτήριο


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ολόκληρη η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο χώρο των ανακοινώσεων της Δημοτικής Επιχείρησης και στον ιστότοπο της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ.


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 10 Νοεμβρίου 2022 μέχρι και τις 15 Νοεμβρίου 2022.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

α) Η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρωναναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, σύμφωνα με τιςδιατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ και των κριτηρίων πρόσληψης του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 (ΑΣΕΠ).

β) Οι συμβάσεις δεν υπόκεινται στους χρονικούς περιορισμούς των δώδεκα (12) μηνών πουπροβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών καιΚοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α΄ 143) και της περ. ιε’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.3812/2009 (Α΄ 234), καθώς και στον χρονικό περιορισμό των τριών (3) μηνών πουπροβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134)

γ) Παράταση, ανανέωση ή μετατροπή της δίμηνης σύμβασης σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρη.


Ο Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ.

Κεραμιδιώτης Ευστάθιος