Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κατερίνης 23510 37000 info@dedak.gr

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση πρόσληψης διμήνων 2023

Δημοσιεύθηκε: 31/01/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΚΕΔΗΚ

 

Έχοντας υπόψη:

1.   Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α’/11-04-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

2.   Τις διατάξεις των άρθρων 58και 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3.   Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ.Α’/28-12-2009) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».

4.   Τις διατάξεις των άρθρων 168-170και 206 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/28-06-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

5.   Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2738/1999 (ΦΕΚ 180/τ.Α’/09-09-1999) «ΣυλλογικέςΔιαπραγματεύσεις στην Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις».

6.   Την αριθμ. 6/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ περί  «Έγκρισης πρόσληψης προσωπικούμε σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες σύμφωνα με το άρθρο206 της παρ. 1 του ν. 3584/07 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.»

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά δύο (2) ατόμωνγια την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης , ανά ειδικότητα ως εξής: 


 

Κωδικός θέσης

Ειδικότητα

Αριθμός προσλήψεων

101

ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Καθαριότητας

2

Σύνολο

2

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ : ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

∆εν απαιτούνται τυπικά προσόντα για τη συγκεκριμένη ειδικότητα ( ηειεπηαίν εδάθην πεξ. ζη ́ παξ. 1 άξζξν
40 ηνπ Ν.4765/2021)

 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Οι επιλεγέντες/είσες οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στον Φορέα:

1.    πιστοποιητικόυγείας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ.76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β’/25-10-2017) ΥπουργικήΑπόφαση.

 

·     Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

·     Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στη ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ.(1ος όροφος), ταπαρακάτω δικαιολογητικά:

1.   Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας.

2.   Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).

3.    Υπεύθυνη δήλωση(χορηγείται από την υπηρεσία μας).

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ολόκληρη η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο χώρο των ανακοινώσεων της Δημοτικής Επιχείρησης και στον ιστότοπο της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 31 Ιανουαρίου 2023 μέχρι και τις 6 Φεβρουαρίου 2023.

 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

α) Η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ και των κριτηρίων πρόσληψης του άρθρου 21 του Ν.2190/1994.
β) Το προσωπικό που θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, δεν επιτρέπεται να απασχοληθεί με νέα δίμηνη σύμβαση εντός δώδεκα μηνών, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994. Επίσης έχει κώλυμα υπέρβασης οκτάμηνης απασχόλησης μέσα στο κρίσιμο δωδεκάμηνο (παρ.2 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994) για νέα απασχόληση οκτάμηνης διάρκειας.

γ) Παράταση, ανανέωση ή μετατροπή της δίμηνης σύμβασης σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρηΟ Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ.

Κεραμιδιώτης Ευστάθιος