Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κατερίνης 23510 37000 info@dedak.gr

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύμβαση έργου Εναρμόνιση 2019

Δημοσιεύθηκε: 14/08/2019Πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κατερίνης

 

Έχοντας υπόψη:
α) την αριθμ. ΥΑ 81986/ΕΥΘΥ712 Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα τουΕΣΠΑ 2014 – 2020 − Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεωνΕΣΠΑ 2014−2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί τωναποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων.
β) την παρ.8 του άρθρου 6 του Ν.2527/97 όπως αναριθμήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 10 του N.3812/2009 και συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 30 του Ν.4314/14
γ) την υπαγωγή της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ. στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «ΕναρμόνισηΟικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2019-2020»
δ) την υπ’ αριθμ. 32/2019 απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης σύναψης σύμβασης έργου για τοσυγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2019 -2020» για την εξυπηρέτηση αναγκών του προγράμματος

Ανακοινώνει

Την πρόθεση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης να συνάψει σύμβαση μίσθωσηςέργου για την παρακολούθηση του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου τουσυγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής2019-2020».

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί 1 άτομο με σύμβαση έργου που να πληροί τιςκάτωθι προϋποθέσεις
  • Πτυχιούχος Οικονομικής Κατεύθυνσης (ΠΕ/ΤΕ) με σχετική εμπειρία τουλάχιστον ένα (1) έτοςστην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της και για 11 μήνες.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 

  1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (100 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 25 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)

μήνες

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 και άνω

μονάδες

0

0

0

100

125

150

175

200

225

250

275

300

 

        2. ΑΝΗΛΙΚΑ ή ΕΝΗΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΕΚΝΑ (20 μονάδες για κάθε τέκνο)

αριθμός τέκνων

1

2

3

4

5

μονάδες

20

40

60

80

100

 

        3. ΑΓΑΜΟΣ, ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ ή ΕΝ ΧΗΡΕΙΑ ΓΟΝΕΑΣ (25 μονάδες)

 

        4. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΠΟ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ (80 μονάδες)

 

        5. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (15 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 40 μήνες)

μήνες εμπειρίας

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

37

38

39

40 και άνω

μονάδες

15

30

45

60

75

90

105

120

135

150

555

570

585

600
Απαραιτητα δικαιολογητικα
  • Αντίγραφο πτυχίου ΠΕ/ΤΕ
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  • Βεβαίωση Αναπηρίας από επίσημο φορέα
  • Βεβαίωση/-εις σχετικής εμπειρίας
  • Φωτοτυπία ταυτότητας υποψηφίου


 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτεαυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στα γραφεία τηςυπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πλ. Δημαρχείου 1, Γραφείο 20, 2ος όροφος, Τ.Κ. 60133,Κατερίνη

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 14/08/2019 έως και 20/08/2019 και ώρα 14:00.


Ο Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ

Παπαδημητρίου Θωμάς